เชียงรายประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand มาตรฐานสินค้าเชียงราย

15 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม VIP Room โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย “โครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรม การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand” เพื่อศึกษา สร้างการรับรู้ และการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ กำหนดอัตลักษณ์สินค้า พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสินค้า ผู้ประกอบการ และการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รายงานความคืบหน้าการรับสมัครผู้ประกอบ หรือวิสาหกิจ เข้าร่วมการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ โดยมีผู้สมัครรอบที่ 1 จำนวน 50 ราย 60 ผลิตภัณฑ์ และมีกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงราย 2 ประเภท ได้แก่ เชียงรายแบรนด์ (Chiang Rai Brand) และเชียงรายแบรนด์ พลัส (Chiang Rai Brand Plus +)เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค