จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายครั้งที่1 / 2567 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ แทนจาก 18 อำเภอ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 – 2567 ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 -2570 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งได้หาแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567 และรายงานความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในเดือนเมษายนนี้ รวมถึงการจัดโครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ในอำเภอเสียงสูง สู่อำเภอขับขี่ปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดหรือ สอจร. โดยดำเนินโครงการในพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอพาน อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

อีกทั้งในที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 – 2567 ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 โดยเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายในปี 2567 คือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 295 คน หรือคิดเป็น 25.67 คนต่อแสนประชากร มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 3,327 คน

รวมถึงมาตรการการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567 ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนในหมู่บ้าน จึงให้อำเภอดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางที่มีการสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมาก และให้ฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจในพื้นที่ จัดชุดสายตรวจหมู่บ้าน และสายตรวจตำบล เพื่อตรวจตราปลามผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน หรือออกนอกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเจ้าของรถทุกคัน ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และรับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงรณรงค์เพื่อให้ประชาชนมีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายเมื่อมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ 2567 ที่ ถนนสันโค้งน้อย ถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
ตร.เชียงราย เปิดตัวโครงการ”สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน