ภาพบรรยากาศ “งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย” วันที่ 26 – 28 พ.ค. 66 ที่ อ.แม่จัน

28 พ.ค. 2023 09:00:00
743

อบจ.เชียงราย จัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ค. 66 เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษรกร ผู้ประกอบการ พื้นที่อ.แม่จัน ผลิตสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ณ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน และ นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน แขกผู้เกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม

เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย วันที่ 26 – 28 พ.ค. 66 ที่ อ.แม่จัน

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน กล่าวว่าปัจจุบันอำเภอแม่จันมีประชากร 107,060 คน ประกอบด้วย 11ตำบล 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 139 หมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ไร่ซาฉุยฟง, น้ำพุร้อนป่าตึง, วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม, วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว เป็นต้น โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอำเภอแม่จันเป็นที่รู้จักในเรื่องของการปลูกลิ้นจี่ ที่มีรสชาติหวานอร่อย ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “พระธาตุกูแก้วคู่บ้าน น้ำแม่จันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม”

ด้านนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน กล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงราย มีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ เช่น สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย ส้มโอ มะม่วง เป็นต้น โดยเฉพาะในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ของทุกๆ ปี จะมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาราคาผลิตตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นางอทิตาธร วันไชยธนะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพมีเกษตรกรที่เพาะปลูกผลไม้เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัดเชียงรายอย่างดี กล่าวต่อไปว่าในขณะเดียวกันมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดจำนวนมาก ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ทันตามความต้องการของตลาด ทำให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไม่สามารถจำหน่ายได้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และกล่าวทิ้งท้ายว่าการจัดงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเชื่อมั่นว่าการบูรณาการร่วมงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรได้

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” บ้านแสนสุข อ.แม่จัน ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย
งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566
เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก