ขอเชิญเที่ยวงาน รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2566

อำเภอเวียงแก่น นำโดย นายพงศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ นายอภิธาร ทิพย์ตา นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว นายธนพง์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และ นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ณ ผาได ม่วงยาย เวียงแก่น จังหวัดเชียงรายโดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑.) กิจกรรม “ปั่นจักรยานรักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร เป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยง ๔ ตำบลของอำเภอเวียงแก่น โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๖.๐๐ น. รับลงทะเบียนนักปั่น ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

๐๘.๐๐ น. ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายรูปร่วมกัน ณ
จุด Start

๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัว นักปั่น “ปั่น
รักสุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะ
ทาง ๒๒ กิโลเมตร

๑๐.๐๐ น. มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นรักสุด
เขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” ระยะทาง
๒๒ กิโลเมตร

๒.) กิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย จำนวน ๙ หมู่บ้าน ๑ หมู่บ้านบริวาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการแข่งขันดังนี้

๒.๑) การแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม

๒.๒) การแข่งขันวู๊ดบอล ชาย-หญิง จากสมาคมกีฬาวูดบอล
อำเภอเวียงแก่น

๒.๓) การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงชายหาด

๒.๔) การแข่งขันตะกร้อชาย

๓.) กิจกรรมชมนิทรรศการของดี ๔ อปท.

เป็นการนำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับเทศบาลตำบลม่วงยาย แหล่งท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย และพื้นที่เชื่อมโยง พาเที่ยวชมสินค้า OTOP ของ ๔ อปท. ได้แก่ ตำบลม่วงยาย ตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้าม และตำบลปอ

๔.) กิจกรรมซุ้มนิทรรศการจาก ๔ ตำบล

เป็นกิจกรรมการจัดจำหนายสินค้า OTOP ของดีจาก ๔ ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น ไม้กวาดจักสาน ตุง โคมประดิษฐ์ ตะกร้าจักรสาน เหล้าอุ๊ กลุ่มวิสาหกิจ ปลาส้มจากปลาน้ำโขงห้วยลึก ฯลฯ จากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย ต่างๆมากมาย

๕.) การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อป โดยการจัดงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มในงาน เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน

๖.) กิจกรรมล่องเรือหารัก โดยจัดเป็นรอบๆ ละ ๑๐ ท่าน รอบละ ๓๐ นาที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจที่จะล่องเรือสามารถลงทะเบียนได้ ณ จุดลงทะเบียนล่องเรือ

๗.) กิจกรรมพิธีมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก

๘.) กิจกรรมการแข่งขันประกวดรำวงมหาดไทย ช่วงอายุตั้งแต่ ๓๐ ปี – ๖๐ ปี และช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๙.) กิจกรรม “ดนตรีม่วนใจ๋ @ ผาได เวียงแก่น” จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ดนตรี อาหารพื้นเมืองต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เลือกทานอีกด้วย…