ขอเชิญร่วมประกวด “แม่เฮือนงาม” อำเภอดอยหลวง ประจำปี 2565

การประกวด “แม่เฮือนงาม” อำเภอดอยหลวง 2565

ประกวดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหลวง

หลักเกณฑ์การรับสมัครประกวด
1. เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จำนวน ตำบลละ 5 คน รวม 15 คน
2. วันรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จันทร์–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. สถานที่รับสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
หรือทาง E-mail : sso.doiluang@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่อำเภอดอยหลวงนานกว่า 1 ปี ขึ้นไป
3. มีทะเบียนสมรสเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ต้องอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอยหลวง)
4. สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ส่งเข้าประกวดในนามบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน ชมรม หรือชุมชน (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่า / ชุดพื้นเมือง พร้อมเครื่องประดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ประจำชนเผ่า เรียบร้อย ให้เกียรติสถานที่ราชการ โดยแบ่งการคัดเลือก 3 รอบ

//FB: https://www.facebook.com/DL.districthealth

เรื่องที่เกี่ยวข้อง