จังหวัดเชียงราย เปิดงาน Kick Off รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ปี 2565 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน Kick Off รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ปี 2565 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมีนางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มาลงทะเบียน เข้าร่วม ณ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเลื่อมล้ำในประเทศ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ที่มีรายได้บุคคลเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 ปี ต่อปี ซี่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 336,758 คน ของจำนวนประชากรในจังหวัดเชียงราย ประมาณ 1,147,000 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ ให้สามารถคัดกรองผู้ลงทะเบียน ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ปี 2565 โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในเดือน มกราคม 2566 และสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมยกเลิกบัตรสวัสดิการของรัฐแบบเดิม

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนตามจุดที่กำหนดไว้ สามารถลงเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/

หากท่านใดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนตามจุดต่างๆ มีจุดบริการรับลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย