สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง คุณภาพดี ราคาประหยัด

จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นเนล จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง คุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคา

โดยมีจุดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่

1. ร้านกาดล้านเมือง ณ ตลาดล้านเมือง

2. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

จำหน่ายข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง 5 กก. ราคา 160 บาท ข้าวหอมปทุม บรรจุถุง 5 กก. ราคา 135 บาท และจะเพิ่มจุดจำหน่ายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกจำนวน 6 แห่ง ต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย