คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคตา พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีก ให้บริการตรวจรักษาโรคตาแก่ประชาชน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินตังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ประธานหน่วยแพทย์จักษุ ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายกฤษณะ แก้วดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมพิธี
โครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม โครงการ ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นรูปแบบการผ่าตัดบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบล เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง และเป็นการส่งเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยให้บริการตรวจรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยนอก เช่น ผ่าตัดโรคต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคของเปลือกตาในผู้ป่วยทุกรายที่จำเป็นต้องรักษา ซึ่งได้กำหนดการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาดวงตา จำนวนทั้งสิ้น 301 ราย


ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการรักษาตามโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 89 ราย การผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 118 ราย การผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา จำนวน 1 ราย การผ่าตัดต้อกระจกร่วมต้อหิน จำนวน 1 ราย การผ่าตัดไฝที่เปลือกตา จำนวน 1 ราย การผ่าตัดถุงน้ำเยื้อบุใต้ตา จำนวน 1 ราย การเจาะกุ้งยิง จำนวน 1 ราย และผู้ได้รับแว่นตา จำนวน 89 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 301 ราย ซึ่งการผ่าตัดในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือการผ่าตัด โดย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินตังวัฒนะผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ประธานหน่วยแพทย์จักษุ ศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกด้วย


สำหรับ การดำเนินโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประสานการทำงานร่วมกันกันเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาค มีภารกิจหลักในการบำบัดทุกข์ ให้แก่ผู้ที่มีความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการพระราชดำริภารกิจ ด้านการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ภารกิจอาสาสมัครสภากาชาดไทย สนับสนุนศูนย์ประสานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย และยุวกาชาด และภารกิจงานทั่วไปของเหล่ากาชาดจังหวัด ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาเป็นจำนวนมาก เมื่อได้รับการรักษาจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นชัดเจนและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสภากาชาดไทย จึงจัดทำโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย