Howto .. ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ปลอดภัยและไม่แพร่เชื้อ (สาระน่ารู้)

“หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากเกิดการฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ หรือเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายหรือเปียกน้ำ ให้เปลี่ยนใหม่ทันที

ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี

How to…ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนถอดหน้ากากอนามัย
2. จับสายรัด 2 ข้าง แล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

3. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ
4. ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
5. ล้างมือให้สะอาด หลังทิ้งหน้ากากอนามัยที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อมูลจากเพจ #โฮงยาไทย