จังหวัดเชียงรายจัดพิธีชุมนุม อปพร. และอ่านสาร “วัน อปพร.”ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีชุมนุม อปพร. และอ่านสาร “วัน อปพร.”ประจำปี 2565 โดยมีพ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวัน อปพร. เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ความอดทน และความเสียสละ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เป็นผลทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงาน และช่วยลดความสูญเสีย ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นจำนวนมาก การระดมสรรพกำลัง อปพร. และเครือข่ายการจัดการสาธารณภัยทุกภาคส่วนในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังสมาชิก อปพร. ของจังหวัดเชียงราย และรำลึกถึงความสำคัญเนื่องในวัน อปพร. และแสดงถึงความพร้อมของ อปพร. และภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ อย่างเข้มแข็งและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกิจการ อปพร.ของศูนย์ อปพร. ทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครด้านสาธารณภัยในพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย

โดยในพิธี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงราย ได้อ่านสาร“วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จากนั้นได้มีพิธีชุมนุมและสวนสนามของสมาชิก อปพร. และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย โดยจัดกองผสมจำนวน 4 กองร้อย ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก อปพร. จากศูนย์ อปพร. 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ อปพร. อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 375 คน

พร้อมกันนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายด้านการพัฒนากิจการและส่งเสริมศักยภาพ อปพร. ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนงานด้านสาธารณภัยของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แก่ อปพร. และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวเชียงราย ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกัน อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคม และเมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน