พิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เชียงราย ในงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale

จังหวัดเชียงรายวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และFacebook Fanpage สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ให้แก่จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนการรับมอบธงดังกล่าว พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานดังกล่าว

จังหวัดเชียงราย โดย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย นายบรรจบ ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนร่วมการรับมอบธง โดยมีศิลปินจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า จากนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งผลักดันการใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย และได้ประกาศให้จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ เป็นเมืองศิลปะ โดยพิจารณาคัดเลือกให้จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดแรกในการจัดงาน ต่อมาจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ศิลปินนานาชาติ หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปินและภาคประชาชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” หรือ “เซิ้ง..สิน ถิ่นย่าโม” ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยใช้มิติทางศิลปะร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดจากศิลปินระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต และมีผู้เข้าชม นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าชมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ มากกว่า ๓ แสนคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รายงานโดย นางเบ็ญจมาส บุญเทพ, นางสาวมุทิตา ธิงาเครือ
ภาพถ่าย : Chindanai Phuankam, อ.สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ คุณสุธรรม เกื้อบุญส่ง