รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง นาย วราดิศร อ่อนนุช เป็นประธานเปิด กิจกรรม kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดระหว่างจังหวัดเชียงราย ( อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย ) จังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ และจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ไฟป่าเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งในการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลดลง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น โดยมีสาเหตุมาจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในป่าไม่มีการควบคุม และจากสาเหตุอื่นๆ

นอกจากนี้ ไฟป่ายังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จากนั้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เพิ่มทักษะของการบูรณาการ การปฎิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า
กิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เชียงราย บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน
แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65
114 ปี ของดีเวียงป่าเป้า ประจำปี 2565