เปิดกาดดอยสะเก็นต้นแบบตลาดนัดชุมชนกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

ทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดกาดดอยสะเก็น ต้นแบบตลาดนัดชุมชนกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการ “การพัฒนานรางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่” การขยายพื้นที่ดำเนินงานเพิ่มจำนวน 20 พื้นที่ โดยใช้พื้นที่ของชุมชนดอยสะเก็นเป็นชุมชนต้นแบบโครงการจัดกิจกรรม “ดอยสะเก็น” ขึ้นทุกวันศุกร์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการประชาสังคมทางวัฒนธรรมผู้นำชุมชนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และคณะผู้วิจัย นำโดยรองศาสตราจารย์ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน ” ดอยสะเก็น “ ซึ่งเป็นตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านำทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า เป็นครั้งแรกทางพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ได้มีการจัดตลาดวัฒนธรรมชุมชนโดยความร่วมมือกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นอีกหนึ่งที่จะสร้างเสน่ห์และความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวหลากหลาย ผ่านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กันไป ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเราได้พยายามส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านการท่องเที่ยว โดยการปรุงภูมิทัศน์ดอยสะเก็นป่าใจกลางเมือง หรือคีรีชัย ยามะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสําหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจโดยเราได้รับความกรุณาจากสถาบันการศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาเติมเต็มโอกาสและความยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

” กาดนัดดอยสะเก็น “ ได้จัดขึ้นทุกๆวันศุกร์ ซึ่งก็มีพี่น้องในชุมชนนำอาหารพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจําหน่าย พร้อมกับชมการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนใกล้เคียงซึ่งหลังจากที่เดินชมตลาดแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปสักการะบูชาพระธาตุดอยสะเก็นเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในวันนี้เป็นวันเปิดกาดนัดดอยสะเก็น อย่างเป็นทางการหลังจากเราได้ดำเนินการเปิดทดลองไปเมื่อปลายปี 2564” นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณีฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “ โครงการฯ ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่การดึงดูดการลงทุนโดยสร้างงานวัฒนธรรม / พื้นที่ทํางานสําหรับศิลและคนรุ่นใหม่การสร้างความหลากหลายของธุรกิจ / เศรษฐกิจของพื้นที่การปรับรุสมบัติที่มีอยู่และพยายคุณค่าสงเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่วัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณะ การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมการและสามารถขยายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้โดยทางคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนดอยสะเก็นจากทั่วประเทศทั้งหมด 20 พื้นที่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนจึงได้จัดกิจกรรม“ กาดดอยสะเด็น ” ดำเนินการโดยความร่วมมือของภาคประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพเกิดอาชีพใหม่ในชุมชนรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนไปพร้อมกัน”

เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คีรีชัย พร้อมชมช้อปสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น และชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลายทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณ ถนนดอยสะเก็น ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมืองเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ชวนเที่ยวงาน ตลาดประชารัฐ อบจ.เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”