เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

10 พฤศจิกายน 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสัญชัย ภัทรวรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวมีทักษะอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ”

10 พฤศจิกายน 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสัญชัย ภัทรวรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวมีทักษะอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ”

โดยก่อนการประชุม ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการในปี 2564 ที่ผ่านมา จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 และหลักสูตรการฝึกเตรียมทำงานในปี 2565 จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และผู้ประกอบอาหารไทยนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการเปิดหลักสูตรในอนาคตที่เป็นอาชีพอิสระ สอดรับกับยุคสมัยใหม่ เช่น การปลูกต้นไม้ ไม้ด่าง การทำกาแฟ เบเกอรี่ เป็นต้น

 ทั้งนี้จะได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ถึงสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ เช่น การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พักและอาหารตลอดการอบรม รวมถึงเงินสงเคราะห์ครอบครัว และภายหลังการฝึกนักเรียนจะมีทักษะอาชีพและมีโอกาสรับทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ครูแนะแนวได้นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมอบรมโครงการต่อไป…