คำสั่งฉบับที่ 3/2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมาก

จังหวัดเชียงรายมีคำสั่งฉบับที่ 3/2565เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมาก สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครบตามเกณฑ์

การจัดคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเกินกว่า 1,000 คน ต้องขออนุญาต ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ห้าม ชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

คำสั่งเต็ม http://covid.chiangrai.go.th/download/document/fiat_2022011816241858.pdf