ส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ของเชียงราย ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ของจังหวัดเชียงราย ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” ณ จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” ณ จังหวัดลำพูน โดยนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ได้กราบสักการองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมทั้งขอพรจากพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งได้ประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกันนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬาในครั้งนี้ด้วย

นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ จังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม รวมทั้งสิ้น 554 คน และได้จัดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5ครั้งที่ 37 จำนวน 2 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม รวมทั้งสิ้น 63 คน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักกีฬา ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จงแข่งขันด้วยความตั้งใจ มีสมาธิ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต่อไป