ภาครัฐและเอกชนมอบเงินและสิ่งของสนับสนุน รวมน้ำใจให้กาชาด 2565

    เช้าวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยภายในงานมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย

        เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธาสำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาจังหวัดชาดเชียงราย ด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เมื่อยามได้ความทุกข์ยากความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามความมุ่งหมายของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายที่จะผนึกกำลังร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรค และกำจัดภัยให้แก่สาธารณชน โดยไม่แบ่งแยกชนขั้น เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดทั้งสถานภาพทางสังคมด้วย