เทศกาลอาหารเชียงราย​อาหารชาติพันธุ์​อาหารฮาลาลชากาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2565

เทศกาลอาหารเชียงราย​อาหารชาติพันธุ์​อาหารฮาลาลชากาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดให้มี “งานเทศกาลอาหารเชียงราย​ อาหารชาติพันธุ์​ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2565 บริเวณถนนและลานใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2565

ซึ่งขบวแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด พร้อมพิธีเปิด และแห่ขบวนแฟนตาซี ในวันที่ศุกร์ 7 มกราคม 2565 ที่จะใช้เคลื่อนเป็นขบวนไปตามถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร​เชียงราย อาหารชาติพันธุ์​ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี