จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลโลก ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลโลก ประจำปี 2564 ภายใต้งาน “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”

28 ธันวาคม 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลโลก จังหวัดเชียงราย ประจำปี2564 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางยุพิน แก้วรากมุข ประธานสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดเชียงราย นางสุปรานี สมนา รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


ในโอกาสนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 จำนวน 14 คน และมอบป้ายสัญญาลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการร่วมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จำนวน 26 แห่ง
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคนพิการที่ได้รับเลือกให้เป็นคนพิการต้นแบบ คนพิการดีเด่นจังหวัดเชียงราย เพราะไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนคนพิการด้วยกัน รวมถึงผู้ดูแลคนพิการและจิตอาสาด้านคนพิการทุกคน ที่ช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่จำเป็น นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอื่น ๆ ต่อไปด้วย


ทั้งนี้ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน และวิธีการป้องกันรับมือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย เพื่อให้คนพิการได้ทราบถึงมาตรการสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการป้องกันรับมือ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บริการสำหรับคนพิการ กิจกรรมออกร้านนิทรรศการ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของคนพิการ กิจกรรมจับสลากของขวัญ และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 37 อีกด้วย