คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย ติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

27 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะในมาตรการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและแนวทางแก้ไขภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับจังหวัดเชียงรายมีแรงงานทั้งในและนอกระบบ ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เยียวยา SME และประชาชนตกงาน เป็นต้น ซึ่งหลังการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. จังหวัดเชียงรายเปิดรับการท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการมีกำหนดไปศึกษาดูงานปัญหาด้านแรงงานและเศรษฐกิจการค้าบริเวณชายแดนที่อำเภอแม่สาย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และที่ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครเชียงราย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ด้วย