เชียงรายเร่งขับเคลื่อนโครงการ Sandbox เชียงราย สร้างรายได้กับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ

25 ธันวาคม 2564 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์เชียงราย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อส่ง จำหน่ายไปยังประเทศต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ โดยการนำร่องโคเนื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามความต้องการของประเทศคู่ค้า โดยการจัดโซนพื้นที่ควบคุม ได้แก่ โซนปลอดโรค (คอกกักเพื่อการส่งออก) โซนคุมเข้ม และโซนป้องกัน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น ภาคเอกชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคการเงิน การค้าขายระหว่างประเทศ ภาคการขนส่ง โดยมีพื้นที่นำร่อง 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม/มุกดาหาร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8,9 พร้อมมาตรการเตรียมผลักดันสู่ Smart Port เชื่อมโยงการค้าขายปศุสัตว์ไทย-ลาว-จีน ซึ่งจะมีการเพิ่มปริมาณโคเนื้อและยกระดับสายเลือดโคเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตในกลุ่มผลิตโคต้นน้ำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี ราคาเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต (Central Feedlot) และกำหนดแนวทางการผลิตโคขุน ทั้งการขุนระยะสั้นเพื่อผลิตเนื้อแดง สร้างรายได้ระยะสั้น และการขุนระยะยาว เพื่อผลิตเนื้อไขมันแทรก ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมการค้าผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทยกับเครือข่ายโคเนื้อลานนา โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ สร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร และสร้างโอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยด้วย