กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

       เมื่อวันที่ ( 23 ธันวาคม 2564 )  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

    การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล จากเทศบาล 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 566 เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ไปบูรณาการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีระบบ และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน, และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเรื่องงบประมาณ การแก้ไขกฏหมายบริหารงานบุคคล การจัดการศึกษาแนวทางปฏิรูปท้องถิ่น

 ทั้งนี้ สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ จึงร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อขอรับทราบแนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป