เชียงรายประชุม ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบัญชาบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ตามที่จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนและมีงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ยังคงมีโครงการ กิจกรรมที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบและโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงราย


โอกาสนี้ ที่ประชุมได้ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของผู้เบิก ตลอดจนจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการเบิกจ่ายรายงานการใช้จ่าย และรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมเสนอมาตรการแนวทาง เพื่อผลักดันให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายด้วย