จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โดยมี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญคือ 1.เป็นเมืองท่องเที่ยว 2.เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.เป็นเมืองเกษตรกรรม 4.เป็นเมืองการค้าชายแดน จังหวัดเชียงรายได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ “เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” ซึ่งการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความน่ายล

ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัดการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ โดยสัดส่วนมูลค่า GPP รายสาขา แบ่งเป็น 1.)จากภาคบริการ คิดเป็น 60% ซึ่ง GPP ภาคบริการของจังหวัดเชียงราย รายได้อันดับแรกมาจากการก่อสร้าง จำนวน 5,452 ล้านบาท และอันดับสองมาจากการขายส่งและขายปลีก จำนวน 18,079 ล้านบาท 2.)ภาคเกษตรกรรม คิดเป็น 35% และ 3.)ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็น 5%, ด้านแรงงาน โดยมาจากมาตรการเยียวยา ข้อมูลแรงงานผู้มาใช้สิทธิเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากประกันสังคม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 กรณี ผลกระทบจากการหยุดกิจกรรมของสถานประกอบการที่มีผลกระทบโควิด (เฉพาะผู้ประกอบการตามมาตรา 33) มีจำนวนทั้งสิ้น 9,128 ราย, ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการวางมาตรการและกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันบูรณาการกิจกรรมอีกมากมายที่จะจัดขึ้นในห้วง High Season ของภาคเหนือ และการจัดกิจกรรมได้มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยปรับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 1.การสร้างโอกาสเชิญชวนให้ประชาชนกินอาหารปลอดภัย ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด เกษตรแปรรูป เกษตรปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ 2.สร้างโอกาสเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวฟื้นฟูสุขภาพ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ท่องเที่ยวเชิงสร้างสร้าง เชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และ 3.สร้างโอกาสเชิญชวนให้ประชาชนมาทำงาน มาลงทุน มาศึกษาต่อ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา