จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/2565

           เมื่อวันที่ ( 21 ธันวาคม 2564 )ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมพิจารณาการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ได้มีมติเห็นชอบผลประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทยจำนวน 71 จังหวัด  ส่วนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จะได้รับโล่รางวัลจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงราย

        นอกจากนี้ที่ประชุมได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และแผนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 งานกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย และกิจกรรมที่ 4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งกรมการศาสนา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามกำหนด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทราบต่อไป