จังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จาก 20 กลุ่ม รวม 40 คน เพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ

จังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ (16 มิ.ย. 2567) นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สรุปผลผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ จาก 20 กลุ่ม จำนวน 40 คน โดยเป็นชาย 26 คน และเป็นหญิง 14 คน จากผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 457 คน ซึ่งมารายงานตัวก่อนการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด จำนวน 454 คน ไม่มารายงานตัว 3 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งรายละเอียดเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับใบรับรอง เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศ ต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย มีดังนี้

จังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายพินิจ หาญพาณิชย์, นายควร คำเหล็ก

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายอาสา เม่นแย้ม, นายอุทิศ มณีจันสุข

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายปรีชา พัวนุกุลนนท์, นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสาวอนันทิตา บุตรตา, นายปลื้ม ศุภปัญญา

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายยงยุทธ์ อินทะรังษี, นายวิวัฒน์ สมวรรณ์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสาวกาญจนา คำพุฒ, นายกฤตย์ อินทรพรอุดม

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางภัคชัญญา มะโนวัง, นางสาวเพลินทิพย์ คิดดี

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ, นางสาวกิ่งแก้ว ผสมทรัพย์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสาวมณีรัฐ เขมะวงค์, นายเจริญ เหล่ารุ่งโรจน์

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 ได้แก่ นางสาววาสนา ฮิลล์, ด.ต.เกตุ กลิ่นจันทร์

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพต้านการท่องเที่ยว อันไต้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสาวรัตนา บุญเลิศ, นางสุจิตตา วงศ์ไชยา

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายพละวัต ตันศิริ, นายนพกร สุวรรณเตมีย์

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายเลิศวิทย์ วรพงศธร, นายเมธาพัฒน์ ศรีมนัส

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ได้แก่ นางนิราภร มิยาซากิ, นางแววตา แสงบุญ

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสมเกียรติ ปูกา, นางสาวจริยา กงจักร์

จังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายณพลเดช มณีลังกา, นายเริงพล มุกดาสนิท

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสาวศิขริน สิงห์สาคร, นายชาตรี ภิระบรรณ์

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายอภิชิต ศิริชัย, นายภูษิต กัลยา

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์, ร.ต.อ. สิงห์ทอง อุดม

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นายปรีดา จันทร์แจ่มศรี, นางสาวอลิสา เขื่อนขัน

โดยทั้งหมด จะได้ไปต่อในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว