เชียงรายเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง แสงนำใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 ตุลาคม นี้

คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระกียรติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นฝ่ายเลขา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการให้ความรู้ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต) คณะทำงานฝ่ายสถานที่ คณะทำงานฝ่ายระบบการรับสมัคร คณะทำงานฝ่ายอำนวยความสะดวกเส้นทางเดิน วิ่ง การจราจร และความปลอดภัย คณะทำงานฝ่ายพิธีการ คณะทำงานฝ่ายการแพทย์และพยาบาล และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดนิทรรศการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ชั้น G บริเวณ Central Chiangrai Art Gallery และกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสวนตุงและโคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ชั้น G บริเวณ Central Chiangrai Art Gallery โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธี

การปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด Start และ Finish ณ บริเวณสวนตุงและโคม เวลา 05.15 น. ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจ และแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายแบบง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งผลถึงการมีสุขสุภาพดีห่างไกลจากโรค

สำหรับรางวัลประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทรางวัลสำหรับเขตสุขภาพ 3 รางวัล คือ
1. ถ้วยพระราชทานพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3. โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการระทรวงาธารณสุข

– ประเภทรางวัลสำหรับจังหวัด 2 รางวัล คือ
1. โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. โล่รางวัลรัฐรมนตรีว่าการกระรวงมหาดไทย

ซึ่งในงานยังมีรางวัลแฟนซีชาย แฟนซีหญิง และรางวัล New Gen อีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย