เชียงราย หารือโครงการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ครั้งที่ 5

วันที่ 27 ก.ย. 66 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมหารือ โครงการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ จ.เชียงราย

ในที่ประชุม นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงวาระการประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งหารือการปลุกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ว่าเป็นเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง สภาพแวดล้อมหรือไม่ ประกอบด้วย

ประชุมหารือ โครงการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ จ.เชียงราย

1.โครงการก่อสร้างสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการก่อสร้างสายส่งข้ามแม่น้ำลาว บริเวณทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงใหม่ – โป่งเกลือ รวมถึงสายส่งข้ามแม่น้ำกก บริเวณทางหลวงชนบท ถนนสาย ชร. 1023 จ.3 ถนนผังเมืองรวมเชียงราย

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร พร้อมด้วยร้อยสายเคเบิลใต้ดินพื้นที่หน้าตัดขนาด 240 ตารางมิลลิเมตร ในเขตพื้นที่ทางหลวงชนบท ชร.1023 อีกทั้งบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ลอดแม่น้ำกก

3.ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามฝั่งแม่น้ำกก บริเวณริมแม่น้ำกก ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

4.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 2 ช่องจราจร โดยในที่ประชุมได้พิจารณาการปลุกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตามที่หน่วยงานเสนอว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเสนอทั้ง 4 โครงการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/posts/
pfbid02YJJLeY7Aoxb2ACPgNcU1eEfrJTFggco9ntqq2DyNDMYkWaHHVSecB9FDMcnUiZYfl