อพท. พื้นที่ 8 ร่วมกับทีเส็บภาคเหนือ ทดสอบการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อตลาดไมซ์

อพท. บูรณาการทีเส็บพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเป้ายกระดับบริการรองรับตลาดคุณภาพสูงและไมซ์ นำ DMC ร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสอัตลักษณ์ชุมชนอีสานล้านนาในเชียงราย

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 ได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง สัมผัสวิถีชีวิตอีสานล้านนาริมฝั่งโขงเชียงราย ล่องเรือแม่น้ำโขงตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยร่วมบูรณาการกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ในการเชิญบริษัทรับจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ DMC เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ในโครงการไมซ์เพื่อชุมชนภาคเหนือปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองตลาดคุณภาพสูงและตลาดไมซ์

กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองครั้งนี้ มุ่งเน้นนำเสนอกิจกรรมภายในชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของผู้คนที่อพยพจากหลาย ๆ จังหวัดทางภาคอีสาน มาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยยังคงสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ของชาวอีสาน กลายเป็นอัตลักษณ์ที่มีความพิเศษโดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ที่ชื่อว่า อีสานล้านนา ซึ่งแต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านการบอกเล่าอย่างเป็นธรรมชาติจากปราชญ์ชุมชนและการได้ร่วมลงมือทำด้วยตนเอง อาทิ การใช้รถอีต๊อกเป็นพาหนะท้องถิ่นนำนักท่องเที่ยวชมหมู่บ้าน, การทำข้าวแคบจากกรรมวิธีการแปรรูปข้าวแบบดั้งเดิม, การทำกระทง 7 สีเพื่อนำไปลอยบูชาพญาสุพรรณมหานทีสีทันดรกลางแม่น้ำโขง, พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกพร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานล้านนา, การเรียนรู้สวนเกษตรแบบผสมผสาน, การเรียนรู้การทอผ้าลายตาหม่องอัตลักษณ์ของชาวอีสานภูไท และฯลฯ

ทั้งนี้ การทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก DMC ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมระยะเวลา 2 วัน 1 คืนแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับบริการชุมชนบ้านโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น เป็นการมุ่งสู่การทำตลาดมูลค่าสูงและตลาดไมซ์ต่อไป