31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Grow food, not tobacco” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของ บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนด คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 คือ

“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

โดยจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก บุหรี่ – สุรา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ – เสียชีวิต รวมทั้งป้องกันเยาวชนมิให้เข้าถึง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือ พร้อมนำเสนอแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วงแรก และจากนั้นหารือร่วมกับคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง

างสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมในช่วงแรกนายพรชัย พรสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงมาตราการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรในจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มลดลง (สถิติ ปี 2557 – 2564) แต่พบว่าประชากรจังหวัดเชียงรายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย มีหลากหลายกลิ่น รสชาต พกพาสะดวก เป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน รวมถึงข่าวหลอกลวงในสื่อออนไลน์ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสารนิโคติน (สารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่)

จากนั้นช่วงที่สองนายพรชัย พรสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายมีอัตราการดื่มสุราของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศในปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงให้สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารทุกประเภท ปิดประกาศโฆษณา แผ่นป้าย สติกเกอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในลักษณะการขายตรง ส่งเสริมการขาย หรือประโยชน์ทางการค้า เช่น แก้วน้ำ แผ่นป้าย ภาชนะรองแก้ว เสื้อ หมวก เป็นต้น และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในอำเภอต่างๆ และในบริเวณพื้นที่สาธารณะ

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ “ชาวเชียงรายไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ให้แก่เด็ก เยาวชน เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางถึงโทษและความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งเฝ้าระวังร้านค้าบางพื้นที่ ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเยาวชน หากพบเห็นให้ดำเนินคดีอย่างทันที และกล่าวต่อไปว่าด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สรรพสามิต เข้มงวดการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา และดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต ตลอดจนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ตรงกับสถานที่ที่ได้รับอนุญาต และสั่งกำชับให้ปลัดจังหวัดเชียงรายเน้นย้ำให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง ประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มงวดไม่ให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา ทั้งนี้ขอให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอกอฮอล์ในเวลาราชการ และในสถานที่ราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน

เกร็ดความรู้ :

วันนากโลก ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

นอกจาก 31 พฤษภาคม จะเป็น วันงดสูบบุรี่โลก ในวันนี้ยังเป็น “วันนากโลก” โดยองค์กร International Otter Servival Fund (IOSF)

กำหนดให้ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม นับแต่ปี ค.ศ.2015

เป็น “วันนากโลก” หรือ “World Otter Day” เพื่อให้เราตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อนาก ได้แก่ การคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย การค้าขนสัตว์ผิดกฎหมาย การลักลอบเลี้ยง ปัญหามลภาวะ และการล่า

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan