พิธีเปิดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2564 อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าศาลากลางเก่า จ.เชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าฯ จ.เชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน จ.เชียงราย Chiangrai Sustainable Design Week 2021 ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นคร้้งแรกใน จ.เชียงรายที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ กล่าวว่า เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน จ.เชียงราย หรือ Chiangrai Sustainable Design Week 2021 คือเทศกาลที่ได้รวบรวมนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ บริการเพื่อความยั่งยืนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่นักออกมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อความยั่งยืน ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จ.เชียงราย รวมถึงเมืองที่เป็นเมืองเครือข่ายขององค์การยูเนสโก้ โดยการนำเสนอนวัฒนกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน และโครงการริเริ่มใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศิลปะ ความรู้ ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักสร้างสรรค์เมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน จ.เชียงราย ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงแค่กลุ่มนักออกแบบ หรือผู้ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่เทศกาลนี้ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้บอบบางในสังคม เด็ก เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นทั่วทุกพื้นที่ใน ตัวเมืองเชียงราย กระจายไปตามย่านต่างๆ

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อยกเมืองเชียงรายไปสู่เมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก้ หรือ UCCN ซึ่งได้ดำเนินงานขับเคลื่อนมาตั้งแต่ พ.ศ 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ทั้งนี้พบว่า จ.เชียงรายมีศักยภาพ ที่จะพัฒนาไปสุ่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในประเภทเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน การแบ่งปันความรู้ ในระดับนานาชาติกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของยูเนสโก้ เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี ในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าฯ จ.เชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน จ.เชียงราย เป็นกิจกรรมภายใต้การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) ในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จ.เชียงราย โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นที่ปรึกษา โดยมีแนวคิดการจัดกิจกรรมนานาชาติด้านการออกแบบบริการนี้ เพื่อให้สอดล้องการกับเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ และมีเป้าหมายเพื่อการบรรจุอยู่ในปฏิทิน Word Design Week ในระยะเวลา 3 ปี และในปี 2021 มีแนวคิดในการจัดการคือความสมดุลของศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 .เพื่อเป็นเวทีในการและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติ เชื่อมโยงระดับนานาชาติ 3.เพื่อแสดงศักยภาพภาครัฐด้านการออกแบบบริการ 4.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว ของ จ.เชียงราย ซึ่งจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของ จ.เชียงราย การค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

โดยผู้ที่สนใจได้เดินเยี่ยมชมเมืองเชียงรายใน มุมมองที่แตกต่างออกไป และสัมผัสกับ 5 กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบภายในงาน อันได้แก่

1. กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการ คิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

2. กิจกรรม Talk & Seminar การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ แต่ละวันมีแขกรับเชิญหลากหลายธุรกิจ แนวคิดของคนรุ่นใหม่ มาร่วมพูดคุย บอกเล่าผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้ชาวเชียงราย

3. กิจกรรม Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย

4. กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์

5. กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเทศกาล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยอีก บางกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย บางกิจกรรมก็ฟรี ตั้งแต่ 22-28 พ.ย คนเชียงรายหรือนักท่องเที่ยวมีแพลนมาเชียงรายช่วงสัปดาร์นี้ มีโอกาสลองแวะมาเที่ยวดู แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างติดตาม ได้ที่เพจ Chiangrai Sustainanle Design Week https://www.facebook.com/chiangraidesignweek

รูปกิจกรรม https://www.facebook.com/crfocus/posts/4679529918749998

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา