เชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกป่า ปลุกอนาคต เยาวชนจิตอาสา ปลูกป่าอินทรีย์” เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พ.ค. 66 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง นายวราดิศร อ่อนนุช นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างคับคั่ง

โครงการปลูกป่า (ปลุก) อนาคตเชียงราย เยาวชนจิตอาสา ปลูกป่าอินทรีย์

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนรวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

โครงการปลูกป่า (ปลุก) อนาคตเชียงราย เยาวชนจิตอาสา ปลูกป่าอินทรีย์

ภายในพิธีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ได้กล่าวให้โอวาทปลูกจิตสำนึกในใจ ปลูกต้นไม้

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าเพื่อทำแนวกันไฟ ใน “โครงการปลูกป่า (ปลุก) อนาคตเชียงราย เยาวชนจิตอาสา ปลูกป่าอินทรีย์” โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือตอนบน เป็นผู้กล่าวสนับสนุนโครงการฯ และได้ร่วมกันปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยป่า จำนวน 2,000 ต้น ตลอดแนวทางขึ้นป่า พร้อมทั้งร่วมกันทำปุ๋ยหมัก จากเศษใบไม้ และเพาะเชื้อเห็ดลงในรากต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ หวงแหนป่าไม้ อีกทั้งสามารถขึ้นไปเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ ที่ร่วมกันดูเเลรักษา เช่น กล้วย เห็ด และอื่น โดยไม่ทำลายป่าเเละไม่การเผาป่า

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในโครงการใบไม้ในป่า ไม่เผาเราซื้อ โดยไม่เอาใบไม้ออกจากป่า เพื่อไม่ให้ใบไม้ในป่าถูกเผา เป็นปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ระหว่างบริษัท วีอีโค จำกัด กับ ชุมชนที่อยู่ รอบวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ โดยนำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้เเก่ หมู่ 1 ตำบล ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หมู่ 5 ยางคำนุ ตำบล ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เเละ หมู่ 12 หนองเขียว ตำบลแม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีเป้าหมายเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาคเล็ก PM 2.5 ร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การพัฒนาความร่วมมือ ขับเคลื่อนกลไกในระดับจังหวัด และประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

——–

ภาพ/ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย