การประกวด Cover Dance ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงรางวัล 50,000 บาท

การประกวด Cover Dance ชิงรางวัล 50,000 บาท

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดดำเนินการกิจกรรม การประกวด Cover Dance ชิงรางวัล 50,000 บาท ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำอย่างสร้างสรรค์ ตามความสามารถและความสนใจ สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน ชมรม สโมสรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Cover Dance ตามโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแข่งขันการประกวด Cover Dance

1.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีม ทีมละ 4 – 15 คน

1.2 ระยะเวลาในการแข่งขัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (รายงานตัวเวลา 15.00 น.) ใช้เวลาในการแสดง 3 – 5 นาที

1.3 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมจะต้องแต่งกายที่เสริมบุคลิกภาพ หรือเอื้อต่อคอนเซป ของการแสดง

1.4 แต่ละทีมต้องเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเอง

1.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขันการประกวด Cover Dance รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (พ.ศ. 2551)

1.รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

4.รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

5.รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

รางวัลการแข่งขันการประกวด Cover Dance รุ่นอายุตั้งแต่ 16 – 22 ปี (พ.ศ. 2544)

1.รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

4.รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

5.รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000บาท

เกณฑ์การตัดสินการประกวด Cover Dance

1. ทักษะการออกแบบการแสดง จำนวน 15 คะแนน

2. ทักษะการสื่อสารและการแสดง จำนวน 20 คะแนน

3. ความเป็นทีม จำนวน 20 คะแนน

4. ทักษะการเต้น จำนวน 15 คะแนน

5. เครื่องแต่งกาย จำนวน 10 คะแนน

6. ภาพรวมการแสดง จำนวน 20 คะแนนรวม 100 คะแนน

เอกสารในการสมัครแข่งขัน

(1.) ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ครูผู้สนับสนุน/ผู้ควบคุม/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ครูผู้สนับสนุน/ผู้ควบคุม/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ

(2.) สถานที่รับสมัคร

2.1 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ในงานเชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมนครเชียงราย

2.2 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code)

2.3 สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้าร่วม

การแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2.4 ส่งไฟล์เพลงการแสดงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

https://www.chiangraifocus.com/sc/?vt2VwUN

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“Chiang Rai Fashion to The World” เฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้
24 ก.พ.นี้ | เทศบาลนครเชียงราย กำหนดลงนาม MOU ร่วมกับเทศบาลนครระยอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย
นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66
วันนี้ เวลา 18.00 น. ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566