นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่อง หนึ่งในห้าเมืองของประเทศไทย เพื่อดำเนิน “โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต”

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทาง การพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทยให้มีความสมดุลและยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมี พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ได้เลือกพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียนของเด็ก ๆ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รวมถึงเป็นเวทีกลางให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้มาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (กิจกรรมครูตา ครูยาย)

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมการส่งเสริม Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวนครเชียงราย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
พิธีเปิด 19 ก.ค.นี้ งาน “ดอกไม้ในสายฝน“ เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 1
ดอกไม้ในสายฝน : เชียงรายดอกไม้งาม @สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย 19-28 ก.ค.67
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67