นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่อง หนึ่งในห้าเมืองของประเทศไทย เพื่อดำเนิน “โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต”

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทาง การพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทยให้มีความสมดุลและยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมี พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ได้เลือกพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียนของเด็ก ๆ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รวมถึงเป็นเวทีกลางให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้มาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (กิจกรรมครูตา ครูยาย)

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”
เริ่มวันนี้ | “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024” เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย