เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

ทุกวันเสาร์ … จะมีการแสดงบนเวที ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, การแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance และกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประชุมเตรียมจัดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown)

เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (downtown) ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม ทางเทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, ทางด้านการแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance บนเวทีการแสดง

และจัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดาวทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

//เทศบาลนครเชียงราย 053 711 333