เปิดรับสมัคร ประกวดเทพีนพมาศ ในงานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงราย ประจำปี 2565

สำนักการศึกษา โดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแห่กระทงสวยงาม และการประกวดเทพีนพมาศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเทพีนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ดังนี้

หลักการและวิธีประกวดเทพีนพมาศ

– รับสมัครจำนวน ๒๐ คน

– ผู้เข้าประกวดเป็นเพศหญิง อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี (เกิดก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙)

– ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีครอบครัวมาก่อน

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอาชีพ และหน้าที่การงานไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม

– ผู้เข้าประกวดต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เชนติเมตร

– เริ่มดำเนินการประกวดในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เวทีการประกวดสวนตุงและโคมนครเชียงราย เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ กองอำนวยการ)

– ผู้เข้าประกวดเทพีนพมาศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าประกวดครั้งนี้

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑๐ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

– ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๒ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

– รูปถ่าย จำนวน ๒ ใบ

สถานที่รับสมัคร

– สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS)

อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๑๕๓ ๑๖๐๗๗๖ ต่อ ๓๑๐

– สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๕๓ ๗๑๓๘๕๘

รางวัลการประกวด

– รางวัลเทพีนพมาศ

เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย

– รองชนะเลิศอันดับ ๑

เงินรางวัล ๘,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย

– รองชนะเลิศอันดับ ๒

เงินรางวัล ๕,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย

– รองชนะเลิศอันดับ ๓

เงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย

– รองชนะเลิศอันดับ ๔

เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย

ติดต่อสอบถามพร้อมรับใบสมัครและระเบียบการประกาศได้ที่

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS) อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตามวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๑๖๐๗๗๖ ต่อ๓๐๙

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย