เตรียมพร้อมสู่ฤดูหนาว!! เริ่มสัปดาห์ที่ 4 เดือน ต.ค.65 – ปลาย ก.พ.66

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดฤดูหนาวของประเทศไทยปีพ.ศ. 2565-2566 คาดว่า จะเริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ จะเริ่มต้น ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 – 21 องศา ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 องศา ซ. (ค่าปกติ 19.9 องศา ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศา ซ.) ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุด 8 – 9 องศา ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 – 18 องศา ซ. และปริมณฑล 15 – 16 องศา ซ.
  • ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566
  • ส่าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
  • ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
  • เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีก่าลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร

เกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วงฤดูหนาว

  • อากาศเย็น หมายถึง 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาว หมายถึง 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาวจัด หมายถึง ต่่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส

//กรมอุตุนิยมวิทยา