กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชั่วโมง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร และโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะจัดที่พัก และอาหารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 มื้อ โดยสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตร จะเปิดให้อบรมที่จังหวัดต่าง ๆ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

2. มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

6. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน #อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ  “The secrets of French Macarons” เรียนรู้ความลับของมาการองฝรั่งเศส
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบัน หลักสูตร 3 เดือน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ เชียงราย เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสถาบัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มฟล.จัดอบรมทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม-สำหรับเปิดคาเฟ่
อบรมฟรี! “SHA” รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ 66
ด่วน !! จำนวนจำกัด เรียนฟรี มีงานทำ (หลักสูตรบริบาล 6 เดือน)