กฟจ.เชียงราย แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเชียงราย วันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งจะทำการดับกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบกระแสการจ่ายไฟฟ้า จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน สถานประกอบการ ได้รับทราบ

//เทศบาลนครเชียงราย