kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิต กระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิต กระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นายอำเภอเวียงแก่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอเข้าร่วม

นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย ในนามคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดเขียงราย และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ. เชียงราย) ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ได้รับการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเองและองค์กรได้ตรงตามความต้องการ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอเวียงแก่น เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม รายได้หลักมาจากการส่งออกส้มโอไปยังต่างประเทศ กลุ่มตลาดหลัก คือ จีนและยุโรป แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ส่งออกได้ยากขึ้น ประกอบกับส้มโอเวียงแก่นเป็นส้มโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเน้นส่งออกเป็นหลัก ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของตลาดในประเทศ เกษตรกรต้องขาย ในราคาที่ถูกลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงเป็นอย่างมาก

คบจ.เชียงราย จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นอำเภอ และระดับจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก ผลิตผลการเกษตร (ส้มโอ) อำเภอเวียงแก่น ซึ่งมีนายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานและคณะกรรมการ อาทิเช่น หน่วยงานในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น โดยคณะกรรมการมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเป็นระบบห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นแกนนำหลัก (เกษตรหัวขบวน) ในการขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรอีกประมาณ 200 ราย จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด SMEs Smart Farmer (New Gen) เชียงราย ซึ่งในโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

กิจกรรมแรก จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง/พัฒนาช่องทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริหารจัดการสินค้าในระบบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่สอง การจัดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตส้มโอ จากอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นในวันนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ คบจ.เชียงราย ยังได้บูรณาการร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ