ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเชียงราย และยุติธรรมพบประชาชน

วันที่ 15 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเชียงราย และยุติธรรมพบประชาชน ขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย. 65 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น.ส.จักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทให้แก่ลูกหนี้ด้วยกระบวนการทางเลือก (ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้สิน การเจรจาลดดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดปัญหาเรื่องการถูกฟ้องร้องและการถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ตลอดจนเป็นการแสดงผลงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 20 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเชียงราย และยุติธรรมพบประชาชน ประกอบด้วย

1.การเสวนาการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรมเพื่อประชาชน” วิทยากรร่วมเสวนา โดยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียราย คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย (ผู้ดำเนินการเสวนา)

2.การมอบป้ายศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 3.การมอบเงินผู้มอบเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544, มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้ได้รับสัญชาติไทยของจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ในโซนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดให้มีกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องโดยผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ และการไกล่เกลี่ยหลังพ้อง โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย รวมถึงกิจกรรมการจัดนิทรรศการของสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆในจังหวัด การให้บริการให้คำปรึกษากฎหมาย การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น เรือนจำกลางเชียงรายและเรือนจำอำเภอเทิง, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและสาขาเทิง, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนอำเภอ

พญาเม็งราย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเม็งราย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาเชียงใหม่), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.), ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.)

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ร่วมงานสามารถแสดงผลการรับวัคซีน จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือแสดงผลการรับวัคซีนจำนวน 2 เข็มขึ้นไป ได้ที่หน้างาน รวมทั้งสามารถแสดงผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือ ผลการตรวจ RT PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หากไม่สามารถตรวจเองได้ก็สามารถรับบริการชุดตรวจ ATK ฟรี ด้วยตนเองที่บริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน