เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
วันที่ 23 มกราคม 2019, 19:42:21
หน้าแรก ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  • ข้อมูลหลักเว็บไซต์
  • เชียงรายวันนี้
  • ท่องเที่ยว-โพสรูป
  • ตลาดซื้อขายสินค้า
  • ศูนย์กลางธุรกิจ
  • บอร์ดกลุ่มชมรม
  • อัพเดทกระทู้ล่าสุด
  • อื่นๆ

ประกาศ !! กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ : http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=1025412.0
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม

+  เว็บบอร์ด เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย
|-+  ศูนย์กลางข้อมูลเชียงราย
| |-+  คนหางาน-งานหาคน (ผู้ดูแล: รวมที่เที่ยวเชียงราย, ©®*, nesvita1234)
| | |-+  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน  (อ่าน 583 ครั้ง)
sirirath
เตรียมอนุบาล
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« เมื่อ: วันที่ 14 มิถุนายน 2018, 12:05:01 »

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

---------------------------------
 
                   ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.   ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน     กลุ่มงานบริการ  อัตราว่าง ๑ ตำแหน่ง
                ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

            ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป     

            (๑) มีสัญชาติไทย

            (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

            (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                    จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

                (๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

                (๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

                (๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                (๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                (๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

            (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง     

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ     

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘     
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ     

             ๓.  การรับสมัคร

              ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

             ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน  2561  ถึงวันที่ 20 มิถุนายน  2561 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
โดยเป็นการถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อน วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน  200 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด

๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ในวันที่ 27 มิถุนายน  2561
ณ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ http://chiangrai.labour.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จังหวัดเชียงราย
จะดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน  และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
               ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖.๓ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก   ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย  และทางเว็บไซต์ http://chiangrai.labour.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

๘.๑ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้สูงสุดลงมาตามลำดับ โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลำดับที่จะจัดจ้าง
ไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายกำหนด

๘.๓ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

 

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๖     มิถุนายน  พ.ศ. 2561เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงราย   ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

 
ชื่อตำแหน่ง                        เจ้าพนักงานแรงงาน

กลุ่มงาน                          บริการ

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 

๑.   รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒.   สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓.   บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On Line

๔.   สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕.   งานธุรการและงานสารบรรณ

๖.   ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราว่าง        ๑  ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน    เดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓       
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมรรถนะ                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
 
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมินความรู้

 - ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน  ๗๐ คะแนน

การสอบข้อเขียน
- ความรู้ด้านธุรการและด้านระเบียบงานสารบรรณ ๒๐ คะแนน

การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ๓๐ คะแนน

คุณลักษณะส่วนบุคคล  ๘๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ์

- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- สามารถทำงานเป็นทีม
- มีมนุษย์สัมพันธ์
- มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 รวม  ๒๐๐

 

 

* img-606173129.pdf (174.32 KB - ดาวน์โหลด 25 ครั้ง.)
IP : บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ข้อความที่ท่านได้อ่านบนกระดานข่าวแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม พาดพิง ละเมิดสิทธิบุคคอื่น ต้องการแจ้งลบ
กรุณาส่งลิงค์มาที่
เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกให้ทันที..."

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2013, Simple Machines
www.chiangraifocus.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!