เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคมนี้

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น.  ณ หน่วยเลือกที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


- บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สีม่วง  กากบาทได้เพียง 1 หมายเลข

- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู  กากบาทได้ 6 หมายเลข
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  (ส.ถ. ๔/๕)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


รายละเอียดเพิ่มเติมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  


1.) ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

https://drive.google.com/file/d/1FSmk2LYeRIr52R6l8sx8fTyn_1PMffpQ/view


2.) ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

https://drive.google.com/file/d/1VPUYcWgblamWXMc184_A6uHqGAXxJfv4/view

3.) ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

https://drive.google.com/file/d/1czNTyK5SGg4h43h9eWq8Iv5OCBIq6pkS/view


4.) ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

https://drive.google.com/file/d/1guWTaXT6frv6BXKhSZ23IDg_5dvk4fMO/view

5.) ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
https://drive.google.com/file/d/15leC6qc7Gu3azOHEExLxixM3biRGQSSp/view


เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
// ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย

 

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711333 ต่อ 109