จ.เชียงรายประกาศ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ในท้องที่ จ.เชียงราย

..