ตั้งแต่ 19 ก.พ 64 เป็นต้นไป ทำใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุทุกชนิด  ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย "งานใบอนุญาติขับรถ"

ตั้งแต่ 19 ก.พ 64 เป็นต้นไป ขอทำใบขับขี่ใหม่และต่ออายุทุกชนิด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์)

ต้องใช้ใบรับร้องแพทย์