สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยรอบนี้ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ได้ออกตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานที่ทำงานในสถานบันเทิง เขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย เก็บตัวอย่างจำนวน 483 คน ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ผลตรวจโควิด 19 ไม่พบเชื้อทั้ง 483 ราย


      ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไป เป้าหมายให้จังหวัดเชียงรายปลอดจากโควิด 19       และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้นานที่สุด


---
จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด COVID-19 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวทุกคน ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย แนะควรรักษามาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

- สวมใส่หน้ากากอนามัย 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

- สแกนแอพไทยชนะ และหมอชนะเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว สามารถสอบถามและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

FB : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

E-mail: tatchrai@gmail.com

--------------------------------

// การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

448/16 ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทร. 053717433, 053744674-5 แฟกซ์. 053717434

ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และพะเยา , แนะนำการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ , เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ ตามที่ได้ประสานแจ้งข่าวมา

#ฮักเจียงฮาย