คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย


1. กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ ระยอง ตราด สมุทรสาคร จันทบุรี และชลบุรี เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้เดินทางดังกล่าวเข้ากักกันตัวที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 


2. กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ ระยอง ตราด สมุทรสาคร จันทบุรี และชลบุรี เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้เดินทางดังกล่าวกักกันด้วยวิธี กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


---
จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด COVID-19 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวทุกคน ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย แนะควรรักษามาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

- สวมใส่หน้ากากอนามัย 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

- สแกนแอพไทยชนะ และหมอชนะเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว สามารถสอบถามและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

FB : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

E-mail: tatchrai@gmail.com

--------------------------------

// การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

448/16 ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทร. 053717433, 053744674-5 แฟกซ์. 053717434

ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และพะเยา , แนะนำการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ , เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ ตามที่ได้ประสานแจ้งข่าวมา

#ฮักเจียงฮาย