8 จุดตรวจ / ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ตลอด 24 ชม.
จังหวัดเชียงรายเข้ม!! ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อคัดกรองคนข้ามจังหวัด เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


1. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสำหรับผู้โดยสารสาธารณะโดยเครื่องบิน
2. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นปูแกง  ตำบลแม่เย็น  อำเภอพาน สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
3. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  บ้านเกาะ  หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงกาหลง  อำเภอเวียงป่าเป้า  สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
4. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  บ้านหลังคาหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเวียงป่าเป้า  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 กิโลเมตรที่ 80.5 สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
5. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  บ้านศาลาวาด (หงาว) หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเทิง สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
6. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  หน้าโรงพยาบาลป่าแดด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
7. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  หน่วยบริการประชาชนหมู่ที่ 14 ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  
8. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  กิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ตลอด 24 ชั่วโมงขอความร่วมมือผู้เดินทางปฏิบัติตนดังนี้
- ยินยอมให้ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ และบันทึกทะเบียนรถ
- แจ้งเหตุผลความจำเป็นสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
- กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง  และสมุทรสาคร)  ให้แสดงหนังสือรับรองความจำเป็นควบคู่กับการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆของผู้เดินทางที่ทางราชการออกให้
- ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”**อ้างอิงจากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/2564 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


การเดินทางเข้า-ออก 5 จังหวัด : สมุทรสาคร ระยอง  จันทบุรี ชลบุรี ตราด

 


// ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย โทร. 053910384-5


---
จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด COVID-19 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวทุกคน ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย แนะควรรักษามาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

- สวมใส่หน้ากากอนามัย 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

- สแกนแอพไทยชนะ และหมอชนะเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว สามารถสอบถามและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

FB : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

E-mail: tatchrai@gmail.com

--------------------------------

// การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

448/16 ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทร. 053717433, 053744674-5 แฟกซ์. 053717434

ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และพะเยา , แนะนำการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ , เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ ตามที่ได้ประสานแจ้งข่าวมา

#ฮักเจียงฮาย