มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ (ลดเงินสมทบ ม.ค.-มี.ค.2564)

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เกือนมกราคม - มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย