องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

     นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

พร้อมด้วย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง ประชาชนในพื้นที่อำเภอพาน ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 


     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงรายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎร จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย     โดยเมื่อเวลา 14.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามที่ราษฎรตำบลเจริญเมือง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร  ทั้งนี้ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กรมชลประทาน เมื่อปี 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ โดยการเสริมทำนบดิน และปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากเดิม 1,450,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,650,000 ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในการทำนาปลูกข้าวและปลูกพืชผัก ในช่วงฤดูฝน จำนวน 4,000 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่ ส่งผลให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พบว่า ราษฎรมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง


     หลังจากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง ตามที่ราษฎรตำบลสันมะเค็ตขอพระราชทานโครงการฯ  โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังพักน้ำ บ่อแยก และท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 35 แห่ง  และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563  ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง จำนวน 2,500 ไร่ และช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรทั้งสิ้น 136 ครัวเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร และบรรเทาปัญหาให้สามารถประกอบอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วย